skip to Main Content

1 – Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Sønderborg Sergeants AFC

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune

Stk. 3: Foreningen er medlem og en del af dansk amerikansk fodboldforbund (DAFF), som er underlagt det europæiske fodboldforbund (EFAF) og DiF’s regler

2 – Formål

Stk. 1: Det er foreningens formål, at samle aktive og passive idrætsinteresserede for, gennem aktiv idrætsudøvelse, at virke for en sund udvikling af amerikansk fodbold og gennem påvirkning af passive medlemmer, der ønsker, at støtte foreningen, at arbejde med øget interesse for idrætsarbejdet og kendskabet til amerikansk fodbold i Sønderborg og omegn.

3 – Medlemskreds

Stk. 1: Foreningen optager alle, der har lyst og vilje til, at arbejde og deltage frivilligt i foreningen og dens formål.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand, kasserer eller træner, der udleverer et indmeldelses formular og indmeldelsen er gældende med virkning fra udgang af sidst betalte periode.

Stk. 4: Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller klubbens kasserer, med virkning fra udgang af sidst betalte periode.

Stk. 5: Medlemmer betaler et, af bestyrelsen, fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver periode.

4 – Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel, med angivelse af dagsorden på foreningens hjemmeside, samt mail eller besked til kontingentbetalende medlemmer.

Stk. 3: Møde og forsamlingsberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldet kontingent. Kun tilstedeværende medlemmer kan stemme ved generalforsamlingen.

Stk. 4: Dagsorden ved generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabs aflæggelse
 4. Godkendelse af budget
 5. Behandling af indkommende forslag
 6. Valg af Bestyrelse
 • Formand Tina Madsen
 • Næstformand Jan Jørgensen
 • Senior Head Coach
 • Flag Head Coach
 • Junior Head Coach Thomas Holtebo
 • Webmaster
 • Turnerings Koordinator
 • Aktivitets koordinator
 • PR og Sponsorat ansvarlig
 • Kasserer Torben Schürmann Poulsen
 • Kasserer Suppleant

Uden for bestyrelsen

 • Revisor Marcus Rey
 • Revisor Suppleant
 1. Eventuelt

Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet for generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved stemmeflertal, ved stemmelighed, gælder formandens stemme for 2 stemmer.

5 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvis 1/3 af foreningens medlemmer har fremsendt skriftligt ønske herfor eller det bliver besluttet på et af bestyrelsens egne møder.

Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter ønsket er forelagt bestyrelsen, indkaldelsesfristen er 14 dage.

6 – Vedtægtsændringer

Stk. 1: Vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den dato, generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamling, de vedtages på.

7 – Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 11 medlemmer, Såfremt alle positioner er besat, men dog minimum 3 medlemmer

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3: Hvis der ved et bestyrelsesmøde er et lige antal deltagere, tæller formandens stemme dobbelt, er formanden ikke til stede tæller næstformandens stemme dobbelt.

8 – Økonomi og regnskab

Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

9 – Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et yderligere bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for, foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for klubben ud over kontingentet.

Stk. 4: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

10 – Opløsning

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger med maks. 30 dages mellemrum.

Stk. 2: Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver DAFF, såfremt der ved afstemning med 2/3 stemmers flertal ikke opnås enighed om andet alment formål.

11 – Datering

Stk. 1: Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 06/04/2018.

Back To Top